INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Hlavním kritériem při poskytování produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků. Proto se snažíme každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu potřebujeme využívat vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou.

Seznamte se, prosím, s informací, jak naše společnost Solitea WBI, zpracovává v souvislosti s poskytováním našich služeb vaše osobní údaje.

Dokument jsme pro vaši lepší orientaci rozdělili do následujících částí:

 


 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SBÍRÁME A PROČ JE POTŘEBUJEME?

Sbíráme o vás jen běžné osobní údaje, nikdy ne citlivé osobní údaje (zvláštní kategorie osobních údajů). Tyto osobní údaje zahrnují zejména vaše jméno, příjmení, pozici ve firmě, název firmy, e-mail, telefonní číslo, případně další způsoby, jak se s vámi můžeme zkontaktovat. Jaké osobní údaje o vás zpracováváme, v tom kterém případě vyplývá z účelu, pro který tyto osobní údaje sbíráme.

Potřebujeme znát pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout informace o našich produktech a službách, marketingových akcích (semináře, webináře, konference) v souladu s vašimi potřebami a preferencemi, a to prostřednictvím různých kanálů – elektronicky (elektronická pošta, rychlé zprávy nebo audiovizuální spojení prostřednictvím Skype for Business) či telefonicky, nebo prostřednictvím webových stránek.

 

CO DĚLÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Některé vaše osobní údaje zpracováváme, protože je potřebujeme na to, abychom vám mohli poskytnout službu, o kterou jste projevili zájem. Takovým příkladem je pořádání WBI Academy a různých seminářů, webinářů a konferencí, kde potřebujeme mít přehled o účastnících, abychom uměli poskytovat služby, které jsou pro vás relevantní, a danou akci zorganizovat.

Jiné vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Vždy, když je zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu, váš souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odvolat. Pokud nám však souhlas v některých případech neudělíte nebo ho dodatečně odvoláte, nebudeme vám moci, bohužel, poskytnout některé z našich služeb, kvůli kterým potřebujeme vaše osobní údaje. Případné pozdější odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

WBI ACADEMY, ORGANIZACE SEMINÁŘŮ, WEBINÁŘŮ A KONFERENCÍ, VAŠE OSLOVENÍ

Při poskytování našich služeb jako WBI Academy a organizaci různých seminářů, webinářů a konferencí, zpracováváme vaše osobní údaje, abychom vám uměli poskytnout službu nebo zorganizovat akci a měli přehled o jeho účastnících. Na mnohé naše akce vyžadujeme registraci účastníků, abychom věděli, kolik účastníků máme očekávat a mohli vás na dané akci jako registrovaného účastníka vpustit.

Vaše osobní údaje zpracováváme také v případě, když chcete vědět více o konkrétním produktu nebo službě a kontaktujete nás prostřednictvím formuláře na naší webové stránce.

Právním základem těchto zpracovávání jsou smluvní a předsmluvní vztahy.

Také nás samozřejmě zajímá, jak se vám naše akce líbily, jaká další témata by vás zajímaly, resp. zda máte zájem o to, aby vás ve vztahu k vašim požadavkům kontaktovalo naše obchodní oddělení. Pro tyto účely používáme Dotazníky spokojenosti na akcích nebo je zasíláme elektronicky.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. V takových případech vždy pečlivě zvažujeme, zda takové zpracování nepředstavuje nepřiměřený zásah do vašich práv.

 

NEWSLETTER, INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH A AKTUÁLNÍCH AKCÍCH

V případě, že jste nám udělili souhlas, zpracováváme vaše kontaktní údaje za účelem zasílání našeho newsletteru WBI Academy – Softwarové minutky, jakož i zpráv o námi organizovaných seminářích a webinářích, které by vás mohly zajímat, a aktuálních akcích, které poskytujeme.

 

PERSONALIZACE NAŠICH SLUŽEB A ANALÝZY

Abychom co nejlépe nastavili naši webstránku a také informace, které vám zasíláme tak, aby byly pro vás co nejrelevantnější, analyzujeme návštěvnost naší webstránky, jakož i webových prezentací, a také vyhodnocujeme angažovanost našich emailových kampaní. Při těchto operacích také dochází ke zpracovávání vašich osobních údajů – na základě informací od našich partnerů informace odkud z webu jste k nám přišli, co vás na naší webové stráně zaujalo, také datum a čas návštěvy naší stránky, váš věk, pohlaví, zda jste si naše stránky prohlíželi na počítači nebo mobilním zařízení. Dostáváme se také k vaší IP adrese, která je pro nás, stejně jako všechny výše uvedené údaje, anonymním údajem, neumíme ji nijak přiřadit ke konkrétnímu člověku.

Na uvedené operace používáme cookies a obdobné nástroje třetích stran. Více o našem používání cookies se dozvíte v naší Cookie policy.

Pokud navštívíte naši stránku na sociální síti Facebook, vyhodnocujeme, na jaké články jste si klikli nebo jak dlouho jste si obsah prohlíželi. Facebook s námi sdílí vaše osobní údaje z vašeho profilu jako např. vaše jméno, věk, zájmy, pohlaví, fotografie. Jaká data o vás Facebook sdílí lze nastavit v rámci správy vašeho uživatelského profilu na Facebooku.

 

KOMU JE ZPŘÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů, v souladu s tímto dokumentem a také jsou smluvně vázáni chránit vaše osobní údaje.

Náš partner Commerce Media s. r. o., má přístup pouze k údajům nezbytným pro zajištění služby rozesílání e-mailových pozvánek a upozornění. Společnost CREALAB s. r. o., která pro nás zajišťuje administraci našich webových stránek a také úpravy našich webových prezentací (wbi.sk, wbi.cz a wbisolution.com) má administrátorský přístup na naše webové stránky a tak může přijít do styku s vašimi osobními údaji, které s námi sdílíte prostřednictvím naší webstránky (online formulář). Ostatní třetí strany se dostávají k vašim údajům jedině na základě smluvního vztahu s Solitea WBI, s.r.o., když je to nezbytné pro dodání produktů a služeb, které od nás požadujete. Bezpečnost vašich dat je smluvně ošetřena ve smyslu § 34 článku 2 zákona číslo 18/2018 o ochraně osobních údajů.

Pracujeme také s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Tyto společnosti využívají cookies a podobné technologie, aby sbíraly údaje o vaší interakci s naší webovou stránkou, ale i jinými stránkami. Více o cookies se dočtete v naší Cookie policy.

 

JAK VAŠE ÚDAJE CHRÁNÍME

V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány v chráněných databázích na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Vaše osobní údaje chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

V případě zpracování vašich osobních údajů za účelem organizace seminářů, webinářů a konferencí, likvidujeme vaše osobní údaje po uplynutí 30 dnů ode dne konání dané akce.

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje za účelem doručování obchodních sdělení na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, kde jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případě osobních údajů, které nezpracováváme na základě vašeho souhlasu, tyto zpracováváme jen po dobu, po kterou trvá účel toho kterého zpracování.

Když si zřídíte uživatelský účet ve WBI Academy, osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským účtem, uchováváme, dokud máte uživatelský účet zřízený, protože jsou nezbytné k tomu, abychom byli schopni pro vás uživatelský účet provozovat.

Musíme vás však upozornit, že i když odpadne některý z důvodů zpracování, nemusí to mít za následek, že uchovávání vašich osobních údajů ukončíme. Tyto osobní údaje totiž můžeme, a občas musíme zpracovávat i pro jiný účel s jiným právním základem.

 

JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA?

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů vám náleží práva popsány níže. Vaše práva si můžete uplatnit zasláním emailové zprávy na info@wbi.cz, případně zasláním písemné žádosti na naši korespondenční adresu, kterou najdete zde: https://www.wbi.cz/kontakt-ii/. V případě, že si uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vyřízení vaší žádosti informovat do 30 dnů ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

  • Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě že vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme vám informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuty, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

  • Právo na opravu

V případě, že máte za to, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, máte právo nás požádat o jejich opravu.

  • Právo na vymazání (právo na „zapomnění“)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů v případě, že jsou splněny následující podmínky a neuplatňují se zákonné výjimky: údaje a) již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly, b) odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů, c) vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti a nepřevažují oprávněné důvody pro zpracování nebo namítnete zpracovávání za účelem přímého marketingu, d) osobní údaje se zpracovaly nezákonně.

Pokud by byly vaše osobní údaje zveřejněny a vy si uplatníte právo na vymazání, vymažeme i takové zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste si uplatnili právo na vymazání a měly by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, když to bude technicky možné s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení těchto opatření.

  • Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o dočasné omezení zpracování v případě, když máte za to, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje nebo vaše osobní údaje zpracováváme nezákonným způsobem.

  • Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a / nebo smlouvy a jsou zpracovávány automatizovanými prostředky, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli. Pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

  • Právo namítat a automatizované individuální rozhodování

Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu včetně namítání proti profilování založenému na našem oprávněném zájmu.

Vždy máte právo namítat proti zpracováváním vašich osobních údajů, když se tyto zpracovávají pro účely přímého marketingu.

 

PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, a to prostřednictvím kontaktních údajů zveřejněných zde: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148

 

O NÁS A KONTAKT

Provozovatelem při zpracovávání vašich osobních údajů jsme my:

Solitea WBI, s.r.o., se sídlem Pluhová 50/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 685 018, DIČ: SK2020339431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 10512 / B

e-mail: info@wbi.cz

webová stránka: https://www.wbi.cz/kontakt-ii/